Список публікацій

 1. Руда Г.В.(Маляр Г.В.) Державний тероризм / Г.В. Руда // Проблеми державного будівництва в Україні. Збірник наукових праць професорсько-викладацького складу кафедр правових дисциплін. – Випуск 8. – К.: 2002. КиМУ, – 2002. – С.46–52.

 2. Руда Г.В. (Маляр Г.В.) Політичний тероризм як прояв сучасного міждержавного протистояння в умовах нового світового порядку / Г.В. Руда // Актуальні проблеми політики: зб. наук. праць / голов. ред. С.В. Ківалов. – О.: Юридична література, 2003.

 3. Руда Г.В. (Маляр Г.В.) Місце політичної кримінології в загальній теорії кримінологічної науки / Г.В. Руда // Міжнародне право і національне законодавство. Збірник наукових праць професорсько-викладацького складу кафедр правових дисциплін. Випуск 4. – К.: КиМУ, 2005. – С.170–177.

 4. Маляр Г.В. Доступ до природних ресурсів як причина розв’язання агресивних війн / Г.В. Маляр // Підприємництво, господарство, право. – 2008. № 9. – С.146–150.

 5. Маляр Г.В. Посягання на територіальну цілісність держави як політичний злочин в сфері зовнішньої і внутрішньої політики / Г.В. Маляр // Підприємництво, господарство, право. – 2008. – № 10. – С.99–103.

 6. Маляр Г.В. Сучасні підходи до класифікації політичних злочинців / Г.В. Маляр // Право і суспільство. – 2009. – № 4. – С.101–107.

 7. Маляр Г.В. Проблеми дослідження електоральної злочинності / Г.В. Маляр // Наше право. –2009. – №4, ч.2. – С.96–99.

 8. Руда Г.В. Що до визначення поняття політичного злочину / Г.В. Руда // Актуальні проблеми вдосконалення національного законодавства України: Матеріали науково-практичної конференції присвяченої 10й річниці незалежності України. 25 – 26 квітня 2001 р. – К.: КиМУ, 2001. – Випуск 7. – 148с. – С. 58–62.

 9. Руда Г.В. Політика як об’єкт кримінологічного дослідження / Г.В. Руда // Шляхи євроінтеграції України: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. 17 – 18 квітня 2004 р. – К.: КиМУ, 2004. Випуск 8. – 678 с. – С. 266–273.

 10. Руда Г.В. Політична кримінологія як галузь кримінологічної науки / Г.В. Руда // Україна на шляху до європейської спільноти в умовах Помаранчевої революції: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. 19 – 20 лютого 2005 р. – К.: КиМУ, 2005. – 340 с. – С. 306-307.

 11. Маляр Г.В. Проблема посягання на територіальну цілісність: кримінологічний аспект / Г.В. Маляр // Проблеми державного будівництва в Україні: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. 20-21 лютого 2010 р. – К.: КиМУ, 2009. – 219 с. – С. 175–177.

 12. Маляр Г.В. Щодо поняття тоталітарної злочинності у контексті феномена політичної злочинності: теоретичний аспект / Г.В. Маляр //Проблеми національної державності: матеріали Міжнародної наукової конференції памяті доктора юридичних наук, професора Стрєльцова Льва Михайловича (1918-1979) (ОНУ ім.. І.І. Мечнікова, 26 березня 2010 р.), / М-во освіти і науки України; Одес. Нац. Ун-т ім.. І.І. Мечникова; уклад.: Є.Л. Стрєльцов, І.С. Доброход ; за заг. Ред.. Є.Л. Стрєльцова. – Одеса : Астроприн, 2010. – 272 с. – С. 184-187.

 13. Маляр Г.В. Проблема посягання на територіальну цілісність: кримінологічний аспект / Г.В. Маляр // Проблеми державного будівництва в Україні: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. 20-21 лютого 2010 р. – К.: Київський міжнародний університет, 2009

 14. Маляр Г.В. Тоталітарна злочинність як вид політичної злочинності (кримінологічний аспект). Захист прав людини: міжнародний та національний аспекти: Монографія / за заг. ред. к.ю.н. А.А. Телестакової – Київ : КиМУ, 2010. – 201с. – С.171-184.

 15. Маляр Г.В. Місце митної служби в системі реалізації національної антикорупційної політики / Г.В. Маляр // Форум права. – 2011. – № 2. – С. 564–567 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-2/11mgvnap.pdf

 1. Маляр Г.В. Щодо поняття політичної корупції / Г.В. Маляр // Митна справа. – 2011. – № 5 (Ч. 2) – С. 106–111.

 2. Маляр Г.В. Створення дієвих механізмів боротьби з корупцією як одна з цілей реформування митної служби України / Г.В. Маляр // Вісник Академії адвокатури України. – К.: видавничий центр Акадеії адвокатури України, 2011. – № 2 (21). С.79 –84.

 3. Маляр Г.В. Антикорупційні заходи в концепції реформування митної служби «Обличчям до людей» / Г.В. Маляр // Теоретичні та прикладні проблеми криміналь­ного права України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Луганськ, 20 – 21 травн. 2011 р. / редкол. : Г.Є. Болдарь, А.О. Данилевський, О.О. Дудоров та ін.; МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Ді­доренка, 2011. – 600 с. – С. 315–318.

 4. Маляр Г.В. Протидія та запобігання корупції в митних органах як складова реформування митної служби України / Г.В. Маляр // Простір і час сучасної науки. Матеріали сьомої Міжнародної науково-практична інтернет-конференції 19-21 квітня 2011 р. – К. : ТОВ «ТК Меганом», 2011. – 96 с. – Ч. 5. – С. 73–76.

 5. Маляр Г.В. Приведення до європейських стандартів вітчизняного антикорупційного законодавства / Г.В. Маляр // Сьомі юридичні читання: матеріали Міжнародної наукової конференції 19-20 травня 2011 року. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. – 643 с. – С. 314–317.

 6. Маляр Г.В. Актуальні проблеми міжнародної співпраці України у боротьбі з корупцією / Г.В. Маляр // Формування парадигми багатосторонніх економічних відносин в рамках ініціатив Східного партнерства / Збірник матеріалів XIV Міжнародної науково-практичної конференції 27 травня 2011 р. К. : УДУФМТ, 2011.438 с. – С. 389–392

 7. Маляр Г.В. Захист прав «інформаторів» як антикорупційний захід / Г.В. Маляр // Кримінальний кодекс України: 10 років очікувань: тези доповідей та повідомлень учасників Міжнародного симпозіуму, 2324 вересня 2011 р. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2011. – 492 с. – С. 246–249.

 8. Маляр Г.В. Проблемні аспекти реалізації захисту прав осіб, які повідомляють інформацію про корупційні правопорушення / Г.В. Маляр // Здійснення конвенції Організації Об’єднаних Націй проти корупції – оцінка громадянського суспільства/ Комітет Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією. – К. ФОП Москаленко О.М., 2011. – 68 с. – С. 63–68.

 9. Маляр Г.В. Соціально-політичні конфлікти як детермінанти політичної злочинності / Г.В. Маляр // Митна справа № 1(73) 2011, частина 2. – С. 295–300.

 10. Музика А.А. Маляр Г.В. Щодо поняття політичного злочину /А.А. Музика Г.В. Маляр //Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник науко­вих праць [Редкол. Л. М. Давиденко, Т. А. Денисова, О. М. Джу­жа та ін.]. – Харків : Золота миля, 2011. – 216 с. – С. 166177.

 11. Маляр Г.В. Сучасні прояви політичного тероризму (кримінологічний аспект) / Г.В. Маляр // Часопис Академії адвокатури України № 11(2) 2011. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://aau.edu.ua/e-journal/2011-2/11mgvtka.pdf

 1. Маляр Г.В. Щодо поняття тоталітарної злочинності у контексті феномена політичної злочинності: теоретичний аспект / Г.В. Маляр // Правові засоби забезпечення та захисту прав людини: вітчизняний та зарубіжний досвід: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції науковців, викладачів, аспірантів, студентів. Книга 2. м. Луганськ, 21–22 квітня 2011 р. / За ред. проф. Л.І. Лазор. – Луганськ: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 2011. – 392 с. С. 234–236.

 2. Музыка А.А., Маляр А.В. Эволюция подходов к определению понятия политического преступления // Уголовное право: стратегия развития в ХХІ веке. Мат. 9-ой Межд. науч. –практ. конф. – М.: Проспект, 2012. С. 147-153. Г. Москва 2627 января 2012 г.

 3. Маляр Г.В. Проблеми реалізації положень Конвенції ООН проти корупції щодо захисту осіб, які повідомляють інформацію про корупційні злочини / Г.В. Маляр // Протиправна поведінка: погляд крізь призму юридичної науки: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції / за заг. Ред. І.Г. Богатирьова. – Ніжин : Видавець ПП Лисенко, 2012. – 200 с. – С. 105–107.

 4. Маляр Г.В. Деякі організаційно-правові аспекти боротьби з корупцією у вищих органах державної влади /Г.В. Маляр/ Rozvoy nauk humanistycznych: Materialy miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji, 27.02.2012–29.02.2012 – Poznan,2012. – 120 str. – S.96–99.

 5. Маляр Г.В. Деякі питання застосування норм щодо спеціальних правових наслідків вчинення корупційного правопорушення /Г.В. Маляр// Теоретичні та прикладні проблеми сучасного кримінального права : матеріали ІІ міжнар. наук.-практич. Конф., м. Луганськ, 19 – 20 квітн. 2012 р. / Упорядник.: Є.О. Письменський, Ю.Г. Старовойтова; МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2012. – 624с. – С. 296–299.

 6. Маляр Г.В. Щодо критеріїв відмежування корупційних злочинів від інших за Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції» /Г.В. Маляр// Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики : Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 95-річчю з дня народження професора М.В. Салтевського (м. Одеса, 2 листопада 2012 року). – Одеса : Фенікс 2012. – 525 с. – С. 121–123.

 7. Маляр Г.В. Кримінально-правовий потенціал криміналізації корупційних діянь/Г.В. Маляр// Кримінальний кодекс України: 10 років очікувань: тези доповідей та повідомлень учасників Міжнародного симпозіуму, 2122 вересня 2012 р. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. – 476 с. – С. 361–364.

 8. Маляр Г.В. Щодо необхідності створення окремого антикорупційного органу /Г.В. Маляр// Людина, суспільство, держава: публічно-правовий аспект : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «VIII Прибузькі юридичні читання», 23–24 листопада 2012 року / Відп. ред. д-р юрид. наук, доц. О.В. Козаченко. – Миколаїв : Іліон, 2012. – 344 с. – С. 173–175.

 9. Маляр А.В. Место уголовно-правового запрета в комплексе мер по борьбе с коррупцией / А.В. Маляр/ Уголовное право: Стратегия развития в ХХІ веке: материалы Х международной научно-практической конференции (24–25 января 2013 г.). – Москва: Проспект, 2013. – 424 с. – С. 371–374.

 10. Кіркач Д., Маляр Г.В. Ціна звільнення з органів / Д. Кіркач, Г.В. Маляр // Комментарии: Луганск 11.02.2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lugansk.comments.ua/article/2013/02/11/154858.html

 11. Маляр Г.В. Помилування мовою закону / Г.В. Маляр// Українська правда від 08.04.12 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/columns/2013/04/8/6987682/

 1. Маляр А.В. Усунення корупціогенних чинників у нормах, що регулюють надання безоплатної вищої освіти / А.В. Маляр/ Політика в сфері боротьби зі злочинністю [текст] : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (1-2 березня 2013 року, м. Івано-Франківськ). – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2012. – 307 с. – С. 271–274.

 2. Умланд Андреас, Маляр Анна Почему нужно и как можно освободить Тимошенко // Зеркало недели, № 15(122) от 20-20 апреля 2013 г. С.6.

http://gazeta.zn.ua/internal/pochemu-nuzhno-i-kak-mozhno-osvobodit-timoshenko-_.html

// Геополитика 05.01.2013[Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.geopolitika.lt/?artc=6020

 1. Маляр Г.В. Перевірте свідоцтво про народження вашої дитини // Вечірній Київ, № 28(19055) від 18 липня 2013 р. – С. 8.

 2. Маляр Г.В. Норми кримінального кодексу провокують корупцію /Г.В. Маляр// Українська правда 05.08.2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/columns/2013/08/5/6995453/

Передрукували: // Юридичний вісник України №32 (945), 10-16 серпня 2013р., С. 13

 1. Маляр Г.В. Ваше здоров’я у ваших руках /Г.В. Маляр // Вечірній Київ, № 31(19058) від 8 серпня 2013 р. – С. 8.

 2. Маляр Г.В. Чому довічно ув’язнених в Україні більше аніж у Росії /Г.В. Маляр// Тиждень 13.08.2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://tyzhden.ua/Society/86904

Передрукували: Україна кримінальна 22.08.2013 http://cripo.com.ua/?sect_id=3&aid=160983

 1. Маляр Г.В. Хто припинить війну на дорогах України? / Г.В. Маляр// Українська правда 03.09.2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.pravda.com.ua/columns/2013/09/3/6997080/

 1. Маляр Г.В. Як грамотно укласти шлюбний контракт/Г.В. Маляр // Вечірній Київ,.№ 36(19064) від 12 вересня 2013 р. – С. 6.

 2. Маляр Г.В. Позбавлення депутатського мандату – новела вітчизняного законодавства/ Г.В. Маляр// Українська правда 13.09.2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/columns/2013/09/13/6997894/

 3. Маляр Г.В. Легітимні перспективи у мирних протестів / Г.В. Маляр// Тиждень, від 3 грудня 2013[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://tyzhden.ua/Columns/50/95632

 4. Маляр Г.В. Правова оцінка злочину залежить від того, хто зараз при владі /Г.В. Маляр// сайт TVi [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://blogs.tvi.ua/2013/12/03/pravova_ocinka_zlochynu_zalezhyt_vid_toho_khto_zaraz_pry_vladi

 5. Маляр Г.В. Мільйон не розгонять і не затримають /Г.В. Маляр// сайт TVi [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://blogs.tvi.ua/2013/11/29/milyon_ne_rozhonyat_i_ne_zatrymayut

 6. Маляр Г.В. Гарантії незалежності суддів по-українськи. Нариси до законопроекту/ Г.В. Маляр // Українська правда 04.11.2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/rus/columns/2013/11/4/7001362/

 7. Маляр Г.В. Що посієш, те й пожнеш або зворотня сторона узурпації влади / Г.В. Маляр // Лівий берег 05.12.2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://blogs.lb.ua/hanna_malyar/244554_shcho_posiiesh_y_pozhnesh_abo_zvorotniy.html

 1. Маляр Г. Співвідношення понять «корупційне правопорушення» та «корупція» в Законі України «Про засади запобігання і протидії корупції» / Г.В. Маляр/ Духовні засади сучасного правогенезису : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «ІХ Прибузькі юридичні читання», 29-30 листопада 2013 року. – Миколаїв : Іліон, 2013. – 298 с. – С. 211–212.

 2. Маляр Г.В. Причини «криміналізації» новин у вітчизняних ЗМІ / Г.В. Маляр// Українська правда від 14.11.2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/columns/2013/11/14/7002099/

Передрукували: Телекритика від 15.11.13 http://www.telekritika.ua/daidzhest/2013-11-15/87588

 1. Маляр Г.В. Використання детектора брехні в Україні – про що мовчить закон / Г.В. Маляр// Українська правда від 23.09.2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.pravda.com.ua/rus/columns/2013/09/23/6998462/

 1. Маляр Г.В. Шість правових способів звільнити Юлію Тимошенко / Г.В. Маляр/ Тиждень від 3 грудня 2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://tyzhden.ua/Columns/50/95632http://tyzhden.ua/Columns/50/91079

 2. Маляр Г. Поради любителям полунички та чужих таємниць / Г.В. Маляр// Українська правда від 02.01.2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.pravda.com.ua/columns/2014/01/2/7008737/

 1. Маляр Г.В. Москва, Кремль, Громико та право на мирні зібрання / Г.В. Маляр// Українська правда від 14.01.2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/columns/2014/01/14/7009544/

 2. Маляр Г.В.У політичних конфліктів власні закони / Г.В. Маляр// Українська правда від 28.01.2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/columns/2014/01/28/7011629/

 3. Маляр Г.В. Від кримінальної свідомості до кримінальної держави / Г.В. Маляр// Українська правда від 05.02.2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/columns/2014/02/5/7012734/

 4. Маляр Г.В. Янукович не вийшов з порочного злочинного кола / Г.В. Маляр/ Тиждень від 01 березня 2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://tyzhden.ua/Columns/50/103665

 5. Маляр Г.В. Правовий режим воєнного часу / Г.В. Маляр/ Тиждень від 2 березня 2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://tyzhden.ua/Politics/103753

 6. Які домовленості порушила Росія своїми діями в Криму/ Г.В. Маляр/ Форбс від 3 березня 2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://forbes.ua/ua/opinions/1366453-yaki-domovlenosti-porushila-rosiya-svoyimi-diyami-v-krimu

 7. Маляр Г., Мишко С., Коваль І. Навіщо Україні потрібно повернути статус ядерної держави / Г.В. Маляр/ Форбс від 20 березня 2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://forbes.ua/ua/nation/1367632-navishcho-ukrayini-potribno-povernuti-status-yadernoyi-derzhavi

 8. Маляр Г.В. Глухий кут «ядерного клубу» /Г.В. Маляр// сайт TVi [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://blogs.tvi.ua/2014/03/18/hlukhyy_kut_yadernoho_klubu

 1. Маляр Г.В. Відкриті питання у справі Музичка / Г.В. Маляр/ Тиждень від 2 березня 2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://tyzhden.ua/Columns/50/105837

 2. Маляр Г.В. Правова культура люстрації // Українська правда від 10.04.2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/columns/2014/04/10/7021756/

 3. Маляр Г.В. Пристрасті довкола люстрації /Г.В. Маляр// Радіо Свобода від 10.04.2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.radiosvoboda.org/content/article/25328564.html

 1. Маляр Г.В. Чому потрібно голосувати не за рейтинги, а за власні переконання. / Г.В. Маляр// Українська правда від 21.05.2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/columns/2014/05/21/7025997/

 2. Маляр Г.В. Тероризм чи війна? / Г.В. Маляр// Українська правда від 16.06.2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.pravda.com.ua/columns/2014/06/16/7029138/

 1. Маляр Г.В. Кому вигідно війну називати тероризмом? / Г.В. Маляр// Українська правда від 16.06.2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.pravda.com.ua/articles/2014/07/17/7032125/

 1. Маляр Г.В. Що робити з Майданом? / Г.В. Маляр// Українська правда від 31.07.2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/columns/2014/07/31/7033559/

 2. Маляр Г.В. Хто легалізує добровольців? / Г.В. Маляр// Українська правда від 19.08.2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.pravda.com.ua/columns/2014/08/19/7035223/

 1. Маляр Г.В. Українці – не худоба, панове президенти. / Г.В. Маляр// Українська правда від 19.08.2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.pravda.com.ua/columns/2014/08/26/7035771/

 1. Маляр Г.В. Юридична нікчемність перемир’я. / Г.В. Маляр// Українська правда від 08.09.2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу

http://www.pravda.com.ua/columns/2014/09/8/7037039/

 1. Маляр Г.В. Чи може журналіст або комбат бути депутатом? / Г.В. Маляр// Українська правда від 17.09.2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/columns/2014/09/17/7038018/

 2. Маляр Г.В. Маніпуляція «миром» вбиває державність / Г.В. Маляр// Українська правда від 24.09.2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/columns/2014/09/24/7038655/

 3. Маляр Г.В. Ціна політичної амністії / Г.В. Маляр// Українська правда від 02.10.2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/columns/2014/10/2/7039480/

 4. Маляр Г.В. Чому затягується суд про заборону КПУ? / Г.В. Маляр// Радіо Свобода від 02.10.2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.radiosvoboda.org/content/article/26617056.html

 5. Маляр Г.В. Сміттєві бачки як останнє попередження / Г.В. Маляр// Українська правда від 10.10.2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/columns/2014/10/10/7040266/

 6. Маляр Г.В. Мажоритарка не винна / Г.В. Маляр// Українська правда від 29.10.2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/columns/2014/10/29/7042568/

 7. Маляр Г.В. Як прожити депутату на п’ять тисяч / Г.В. Маляр// Радіо Свобода від 30.10.2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.radiosvoboda.org/content/article/26666543.html

 1. Маляр Г.В. Пророцтво по «виборах» в ДНР/ЛНР / Г.В. Маляр// Українська правда від 03.11.2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/columns/2014/11/3/7043020/

 2. Маляр Г.В. Люстратори підклали Україні міну / Г.В. Маляр// Українська правда від 10.11.2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/columns/2014/11/10/7043780/

 3. Маляр Г.В. Мовний фактор безпеки / Г.В. Маляр// Українська правда від 28.11.2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.pravda.com.ua/columns/2014/11/28/7045346

 1. Маляр Г.В. Герої своїм життям заклали національну ідею/ Г.В. Маляр// Сайт TVI блог 21.11.2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://blogs.tvi.ua/2014/11/21/heroyi_svoyim_zhyttyam_zaklaly_nacionalnu_ideyu

 1. Маляр Г.В. Бандитам тюрми / Г.В. Маляр// Сайт TVI блог 04.12.2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://blogs.tvi.ua/2014/12/04/bandytam_tyurmy

 2. Маляр Г.В. Іноземці в уряді – досвід проти менталітету / Г.В. Маляр// Українська правда від 02.12.2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.pravda.com.ua/columns/2014/12/2/7046101/

 1. Маляр Г.В. Мінські зустрічі як останє китайське попередження / Г.В. Маляр// Українська правда від 09.12.2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.pravda.com.ua/columns/2014/12/9/7046889/

 1. Маляр Г.В. Венеціанська комісія врятувала люстрацію / Г.В. Маляр// Українська правда від 18.12.2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.pravda.com.ua/columns/2014/12/18/7052480/

 1. Маляр Г.В. Чи правомірна мобілізація? / Г.В. Маляр// Українська правда від 30.12.2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.pravda.com.ua/columns/2014/12/30/7053694/

 1. Маляр Г.В. Хто відповість за Кобзона в ефірі? / Г.В. Маляр// Українська правда від 06.01.2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.pravda.com.ua/columns/2015/01/6/7054261/

 1. Маляр Г.В. Що ви повинні знати про мобілізацію / Г.В. Маляр// Українська правда від 19.01.2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/articles/2015/01/19/7055564/

 2. Маляр Г.В. Пристрасті довкола проплачених мітингів /Г.В. Маляр// Українська правда від 16.03.2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/columns/2015/03/16/7061635/

 3. Маляр Г.В. Свобода язика від мозку – це не свобода слова /Г.В. Маляр// Українська правда від 10.02.2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/columns/2015/02/10/7058042/

 4. Маляр Г.В. Що потрібно знати про воєнний стан /Г.В. Маляр// Українська правда від 16.02.2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.pravda.com.ua/columns/2015/02/16/7058705/

 1. Маляр Г.В. Командирам дозволять стріляти в підлеглих? /Г.В. Маляр// Українська правда від 03.02.2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.pravda.com.ua/columns/2015/02/3/7057305/

 1. Маляр Г.В. Рік після «референдумів». Чи покарані винні? /Г.В. Маляр// Українська правда від 14.05.2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.pravda.com.ua/columns/2015/05/14/7067783/

 1. Маляр Г.В. Не всі колишні злочинці однаково корисні для АТО /Г.В. Маляр// Українська правда від 22.06.2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/columns/2015/06/22/7072016/

 2. Маляр Г.В. Нові старі маневри з Конституціє та особливим статусом /Г.В. Маляр// Українська правда від 21.07.2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.pravda.com.ua/columns/2015/07/21/7075173/

 1. Маляр Г.В. Від Кобзона до Повалій. Що зміилось? /Г.В. Маляр// Українська правда від 26.08.2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.pravda.com.ua/columns/2015/08/26/7079019/

 1. Маляр Г.В. Законотворці спішать на допомогу власникам борделів /Г.В. Маляр// Українська правда від 09.10.2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/columns/2015/10/9/7083964/

 2. Маляр Г.В. День за два, або закон під Пукача /Г.В. Маляр// Українська правда від 09.10.2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/columns/2015/12/24/7093560/

 3. Інтерв’ю для Газети по-українськи 12.01.2016  "Чоловік довів до самогубства вісьмох дівчат. Його затримали, а покарати не можуть"  Режим доступу: http://gazeta.ua/articles/scandals-newspaper/_colovik-doviv-do-samogubstva-vismoh-divchat-jogo-zatrimali-a-pokarati-ne-mozhut/670666

 4. Маляр Г.В. Спецконфіскація: черговий трюк чи юридичне невігластво законотворців? /Г.В. Маляр// Українська правда від 22.03.2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/columns/2016/04/21/7106236/

 5. Маляр Г.В. Подвійне громадянство – чи переважать національні інтереси України? /Г.В. Маляр// Українська правда від 21.04.2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.pravda.com.ua/columns/2016/04/21/7106236/
 6. Маляр Г.В. Фальшива люстрація /Г.В. Маляр// Українська правда від 14.06.2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/columns/2016/06/14/7111719/ 
 7. Маляр Г.В. Фатальна обережність України та її наслідки у справі збитого МН17  /Г.В. Маляр// Українська правда від 04.10.2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:https://www.pravda.com.ua/columns/2016/10/4/7122563/
 8. Маляр Г.В. Пастка мирних ініціатив та мирних планів /Г.В. Маляр// Українська правда від 13.10.2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:https://www.pravda.com.ua/columns/2017/01/13/7132125/
 9. Маляр Г.В. Закон про реінтеграцію – багато галасу з нічого/Г.В. Маляр// Українська правда від 05.10.2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:https://www.pravda.com.ua/columns/2017/10/5/7157432/
 10. Маляр Г.В. Чи містять «плівки Саакашвілі» докази злочину? /Г.В. Маляр// Українська правда від 06.12.2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:https://www.pravda.com.ua/columns/2017/12/6/7164508/
 11. Маляр Г.В. Імпічмент: як маніпулюють думкою суспільства /Г.В. Маляр// Українська правда від 18.12.2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:https://www.pravda.com.ua/columns/2017/12/18/7165906/
 12. Маляр Г.В. Охорона громадського порядку як тест для поліції та суспільства /Г.В. Маляр// Українська правда від 31.01.2018 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:https://www.pravda.com.ua/columns/2018/01/31/7170109/
 13. Маляр Г.В. Фатальні помилки та верхівка айсбергу. Політичні та юридичні аспекти справи Савченко //Г.В. Маляр// Обозрєватєль від 26.03.2018 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:https://www.obozrevatel.com/ukr/crime/politichni-ta-yuridichni-aspekti-spravi-savchenko.htm

Список коментарів

 1. Маляр Г.В. Велика кількість довічно ув’язнених в Україні зумовлена «широким» законодавством та практикою його застосування // Тиждень, 05.08.13 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://tyzhden.ua/News/86276

 2. Маляр Г.В. З 2000 року в Україні двічі спостерігалось збільшення кількості довічно ув’язнених // Тиждень, 05.08.13 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://tyzhden.ua/News/86284

 3. В. Сирота Детектор лжи становится популярным в коммерческих структурах // Капитал № 095 від 04.09.2013

 4. Маляр Г.В. Відповідь на заяву Г. Москаля /Г.В.Маляр // Тиждень, 11.09.13 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://tyzhden.ua/Blogs/151/89046

 5. Янукович без Ради не може ввести надзвичайний стан /Г.В.Маляр // Тиждень, 03.12.13 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://tyzhden.ua/News/95515

 6. Маляр Г.В. Мельник скористався прогалиною у новому КПК /Г.В.Маляр // Тиждень, 13.08.13 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://tyzhden.ua/News/86846

 7. Маляр Г.В. В Україні відсутнє законодавство, що регулює право на протест /Г.В.Маляр // Тиждень, 10.01.14 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://tyzhden.ua/News/98563

 8. Маляр Г.В. Своїми претензіями до УГКЦ Мінкульт демонструє відверте незнання закону /Г.В.Маляр // Тиждень, 10.01.14 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://tyzhden.ua/News/98820

 9. Маляр Г.В. закон про "амністію" має корупційну складову та суперечить принципам кримінального права /Г.В.Маляр // Тиждень, 31.01.14 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://tyzhden.ua/News/100668

 10. Маляр Г.В. ВР Криму не має права проголошувати референдум щодо статусу Автономії /Г.В.Маляр // Тиждень, 27.02.14 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://tyzhden.ua/News/103480

 11. Маляр Г.В. Проти організаторів "референдуму" в Криму слід негайно відкрити кримінальне провадження /Г.В.Маляр // Тиждень, 16.03.14 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://tyzhden.ua/News/105012

 12. Маляр Г.В. Росія не виконала жодної норми міжнародного права, денонсуючи "харківські угоди" /Г.В.Маляр // Тиждень, 02.04.14 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://tyzhden.ua/News/106520

 13. Маляр Г.В. В Україні сепаратизм класифікували як один з 12 найнебезпечніших злочинів /Г.В.Маляр // Тиждень, 16.03.14 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://tyzhden.ua/News/107127

 1. Маляр Г.В. В Організаторам референдуму на Донбасі загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення /Г.В.Маляр// Тиждень, 13.05.14 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://tyzhden.ua/News/109661

 1. Маляр Г.В. Хворі на Донбас коментар для порталу Полемікс 24.11. 2014 http://polemix.com.ua/users/4212199/opinions/4182208/

 2. Неуд по люстрации. комментарий для газеты Вести-репортёр http://reporter.vesti-ukr.com/art/y2014/n45/11610-neud-po-lystratsii.html#.VKw7oCusW2X

 3. Маляр Г.В. радіо Голос столиці Оздоровлення економіки відбувається за рахунок найбідніших. 12.12.2014

http://newsradio.com.ua/2014_12_12/Ozdorovlennja-ekonom-ki-v-dbuva-tsja-za-rahunok-najb-dn-shih-ekspert-9681/

 1. Маляр Г.В. для інформагентства УН недопущення депутатів до присяги є недотриманням прав людини  11.17.2014

http://ukranews.com/news/145468.Yurist-nedopushchennya-deputativ-do-prisyagi-e-nedotrimannyam-prav-lyudini.uk

 1. 19. Маляр А.В. Отмена института залога нарушает права человека // портал Источник 23.04.2015 http://www.istochnik.info/mnenie/item/1968-otmena-instituta-zaloga-narushaet-prava-cheloveka.html

 2. Маляр Ганна. Закон про люстрацію юридична міна уповільненої дії. Радіо Голос Столиці від 22.06.2015. http://newsradio.com.ua/2015_06_22/Maljar-zakon-pro-ljustrac-ju-juridichna-m-na-upov-lneno-d-5353/

 3. 21. Залог свободы коррупционера // Аналитическая служба новостей от 10. 07. 2015 автор Е. Галаджий http://asn.in.ua/ru/news/publishing/zalog-svobody-korrupcionera.html

 4. Віртуальна в’язниця для Януковича // Аналитическая служба новостей от 03. 08. 2015 автор Е. Галаджий http://asn.in.ua/ru/news/publishing/8239-virtualnaja-tjurma-dlja-janukovicha.html?_utl_t=fb

 5. Юрист Маляр о несостоятельности ГПУ и международного сообщества в расследовании преступлений Радио Голос Столицы 31.07.2015
  http://newsradio.com.ua/rus/2015_07_31/JUrist-o-nesostojatelnosti-GPU-i-mezhdunarodnogo-soobshhestva-v-rassledovanii-prestuplenij-4560/

 6. Навіщо Корбану балотуватись у мери Києва? 10.08.2015 http://freepressua.org/2015/08/10/navishho-korbanu-balotuvatisya-meri/

 7. Адмінреформа- троянський кінь для України. 07.08.2015 Інформбюро Правий. http://www.psua.info/span-style-color-red-eksklyuzyv-span-adminreforma-troyanskyj-kin-dlya-ukrayiny-malyar/

 8. 26. SIM-SIM, відкрийся! Аналітична служба новин. Про продаж сім-карток по паспорту. 11.08.2015 http://newsradio.com.ua/2015_09_18/Vbivstva-na-Majdan-vinn-dos-perebuvajut-pri-vlad-advokat-4849/%20%20%20%20%20%0D%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0%20%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B0%20%0Dhttp://freepressua.org/2015/09/19/koli-budut-rozsliduvani-vbivstva-na-maydani/%0D">http://asn.in.ua/ru/news/publishing/9219-sim-sim-otkrojjsja.html

 9. http://newsradio.com.ua/2015_09_18/Vbivstva-na-Majdan-vinn-dos-perebuvajut-pri-vlad-advokat-4849/%20%20%20%20%20%0D%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0%20%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B0%20%0Dhttp://freepressua.org/2015/09/19/koli-budut-rozsliduvani-vbivstva-na-maydani/%0D"> http://newsradio.com.ua/2015_09_18/Vbivstva-na-Majdan-vinn-dos-perebuvajut-pri-vlad-advokat-4849/%20%20%20%20%20%0D%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0%20%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B0%20%0Dhttp://freepressua.org/2015/09/19/koli-budut-rozsliduvani-vbivstva-na-maydani/%0D">Вбивства на Майдані: винні досі перебувають при владі. Радіо Голос Столиці від 18.09.2015

http://newsradio.com.ua/2015_09_18/Vbivstva-na-Majdan-vinn-dos-perebuvajut-pri-vlad-advokat-4849/%20%20%20%20%20%0D%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0%20%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B0%20%0Dhttp://freepressua.org/2015/09/19/koli-budut-rozsliduvani-vbivstva-na-maydani/%0D">http://newsradio.com.ua/2015_09_18/Vbivstva-na-Majdan-vinn-dos-perebuvajut-pri-vlad-advokat-4849/%20%20%20%20%20%0D%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0%20%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B0%20%0Dhttp://freepressua.org/2015/09/19/koli-budut-rozsliduvani-vbivstva-na-maydani/%0D">http://newsradio.com.ua/2015_09_18/Vbivstva-na-Majdan-vinn-dos-perebuvajut-pri-vlad-advokat-4849/

28. Канал 24. Євгенія Мазур. 11.08.2015 Новоласпа: Наступу не буде. Вгамуйте вашу зрадуhttp://24tv.ua/ukrayina/novolaspa_nastupu_ne_bude_vgamuyte_vashu_zradu/n601414

 1. Вся країна перетворилась на суцільне Мукачево. Маляр Радіо Голос Столиці 18.09.2015

http://newsradio.com.ua/2015_09_18/Ekspert-vsja-kra-na-peretvorilasja-na-suc-lne-Mukachevo-3175/

 1. Ульянченко подали в розшук. Комсомольска правда від 14.09.2015

http://kp.ua/politics/512478-ulianchenko-yschezla-yz-spyska-razyskyvaemykh-lyts

 1. Конфлікт на Донбасі «обмін всіх на всіх» поставить крапку у війні – Маляр. Радіо Голос столиці від 09.09.2015

http://newsradio.com.ua/rus/2015_09_09/Konflikt-na-Donbasse-obmen-vseh-na-vseh-postavit-tochku-v-vojne-Maljar-8729/

 1. Маляр Г.В. Розстріл Майдану: через півроку істину не встановиш Радіо Голос Столиці 11.08.2014 Режим доступу:

http://newsradio.com.ua/2014_08_11/Rozstr-l-Majdanu-cherez-p-vroku-stinu-ne-vstanovish-3033/

 1. Маляр Г.В. Правоохранительные органы знают, кто виноват в расстрелах на Майдане //Риановости Украина. 11.08.2014 Режим доступу:

http://rian.com.ua/analytics/20140811/355874703.html

 1. Маляр Г.В. Закон про захист прав переселенців: коментар експерта Радіо Голос Столиці 23.06.2014

http://newsradio.com.ua/news/2014_06_23/Ukra-ncjam-z-sh-dnih-oblastej-na-r-k-dozvolili-buti-ukra-ncjami-2359/

 1. Маляр Г.В. Біженців з Донбасу підтримують громадські організації, а не держава Радіо Голос Столиці 12.06.2014 Режим доступу:

http://newsradio.com.ua/2014_06_12/B-zhenc-v-z-Donbasu-p-dtrimujut-gromadsk-organ-zac-a-ne-derzhava-0759/

 1. Маляр Г.В. Люстровані прокурори не зможуть працювати на державу 10 років Радіо Голос Столиці 24.10.2014 Режим доступу: http://newsradio.com.ua/2014_10_24/Ljustrovan-prokurori-ne-zmozhut-pracjuvati-na-derzhavu-10-rok-v-jurist-1435/

 2. 37. Маляр Г.В. Кваліфікація злочину Порєчєнкова залежить від політичної кон’юнктури. Телеканал 112 Україна 31.10.2014 Режим доступу: http://ua.112.ua/golovni-novyni/kvalifikaciya-zlochinu-porechenkova-zalezhit-vid-politichnoyi-kon-yunkturi-yurist-138957.html

 3. Маляр Г.В. З початком роботи ВР проблем не буде. Радіо Голос Столиці 10.11.2014 Режим доступу: http://newsradio.com.ua/2014_11_10/Z-pochatkom-roboti- VR-problem-ne-bude-jurist-0745/

 4. Маляр Г.В. Без волі Путіна жодна міжнародна організація не звільнить Савченко Еспресо ТВ 21.01.2014 Режим доступу: http://espreso.tv/news/2015/01/21/bez_voli_putina_zhodna_mizhnarodna_orhanizaciya_ne_zvilnyt_savchenko___yuryst

 5. Мігньюс. Про введення режиму надзвичайної ситуації. 26.01.15 http://mignews.com.ua/sobitiya/inukraine/4646733.html

 6. Маляр Г.В. Как защитить микроавтобус от мобилизации. Радио Голос столицы. 16.02.2015 http://newsradio.com.ua/rus/2015_02_16/Kak-zashhitit-mikroavtobus-ot-mobilizacii-kommentarij-jurista-7174/

 7. Маляр Г.В. Радио Голос Столицы. Милиция с народом или как побороть питки в милицейских застенках. 04.01.2015 http://newsradio.com.ua/rus/2015_01_14/Milicija-s-narodom-ili-kak-poborot-pitki-v-zastenkah-silovih-struktur-5193/

 8. Маляр Г.В. Радио Голос Столицы. В чём могут обвинить Чечетова. 20.02.2015 http://newsradio.com.ua/rus/2015_02_20/V-chem-mogut-obvinit-CHechetova-kommentarij-jurista-3322/

 9. Громадське радіо Про свободу слова та Коцабу. 13.02.2015. http://hromadskeradio.org/2015/02/13/spershu-zakonodavtsi-mayut-okresliti-mezhi-svobodi-slova-u-osobliviy-period-ekspertka/

 10. Маляр Г.В. Радио Голос Столицы. Захист Корбана має всі підстави для зняття обвинувачень. 03.11.2015 http://newsradio.com.ua/2015_11_03/Zahist-Korbana-ma-vs-p-dstavi-dlja-znjattja-zvinuvachen-advokat-0114/

 11. Риановости 03.11.2015 Эксперт: Сейчас прокуратура и милиция не могут работать по закону. http://rian.com.ua/politics/20151103/376321250.html

 12.  Вся країна перетворилась на суцільне Мукачево. Маляр Радіо Голос Столиці 18.09.2015 http://newsradio.com.ua/2015_09_18/Ekspert-vsja-kra-na-peretvorilasja-na-suc-lne-Mukachevo-3175/

 13. Ульянченко подали в розшук. Комсомольска правда від 14.09.2015 http://kp.ua/politics/512478-ulianchenko-yschezla-yz-spyska-razyskyvaemykh-lyts

 14. Маляр Г.В. Розстріл Майдану: через півроку істину не встановиш  Радіо Голос Столиці 11.08.2014 Режим доступу: http://newsradio.com.ua/2014_08_11/Rozstr-l-Majdanu-cherez-p-vroku-stinu-ne-vstanovish-3033/ 

 15.   Конфлікт на Донбасі «обмін всіх на всіх» поставить крапку у війні – Маляр. Радіо Голос столиці від  09.09.2015 http://newsradio.com.ua/2015_09_09/Konfl-kt-na-Donbas-obm-n-vs-h-na-vs-h-postavit-krapku-u-v-jn-Maljar-1422/

 16. Маляр Г.В. Військовий бюджет-2016, загострення в Комінтерновому, форум Саакашвілі. Оцінки експертів  // Радіо Голос Столиці 2612.2015 http://newsradio.com.ua/2015_12_26/V-jskovij-bjudzhet-2016-zagostrennja-v-Kom-nternovomu-forum-Saakashv-l-Oc-nki-ekspert-v-3350/

 17. Маляр: призначення Крищенко главою поліції Києва – хід конем з боку Авакова// Радіо Голос Столиціhttp://newsradio.com.ua/2015_12_15/Maljar-priznachennja-Krishhenko-glavoju-pol-c-Ki-va-h-d-konem-z-boku-Avakova-7151/ 

 18. Річниця Майдану: довіра до Порошенка падає з кожним днем — політолог// Радіо Голос Столиціhttp://newsradio.com.ua/2015_11_20/R-chnicja-Majdanu-dov-ra-do-Poroshenka-pada-z-kozhnim-dnem-pol-tolog-2649/

 19. Замовників розстрілів на Майдані не притягнуть до відповідальності — адвокат// Радіо Голос Столиці http://newsradio.com.ua/2015_11_18/Zamovnik-v-rozstr-l-v-na-Majdan-ne-pritjagnut-do-v-dpov-dalnost-advokat-8082/

 20. Арешт Корбана: прокуратура і міліція не можуть працювати за законом — адвокат// Радіо Голос Столиціhttp://newsradio.com.ua/2015_11_04/Aresht-Korbana-prokuratura-m-l-c-ja-ne-mozhut-pracjuvati-za-zakonom-advokat-5696/

 21. Закон про спецконфіскацію демонструє безсилля влади — Маляр// Радіо Голос Столиці

  http://newsradio.com.ua/2015_10_06/Zakon-pro-speckonf-skac-ju-demonstru-bezsillja-vladi-Maljar-9236/

 22. Закон про спецконфіскаціі активів розробили під Кернеса — юрист// Радіо Голос Столиці

  http://newsradio.com.ua/2015_10_06/Zakon-pro-speckonf-skac-aktiv-v-rozrobili-p-d-Kernesa-jurist-3247/

 23. Юрист: конфіскація активів Януковича — це імітація роботи влади// Радіо Голос Столиці

  http://newsradio.com.ua/2015_10_06/JUrist-konf-skac-ja-aktiv-v-JAnukovicha-ce-m-tac-ja-roboti-vladi-1071/

 24. Маляр: докази вбивств на Майдані були знищені// Радіо Голос Столиціhttp://newsradio.com.ua/2015_09_18/Maljar-dokazi-vbivstv-na-Majdan-buli-znishhen-5492/

 25. Вбивства на Майдані: винні досі перебувають при владі — адвокат// Радіо Голос Столиці

  http://newsradio.com.ua/2015_09_18/Vbivstva-na-Majdan-vinn-dos-perebuvajut-pri-vlad-advokat-4849/

 26.   Юрист: Україні бракує законодавчої бази для обміну полоненими// Радіо Голос Столиці

  http://newsradio.com.ua/2015_09_09/JUrist-Ukra-n-braku-zakonodavcho-bazi-dlja-obm-nu-polonenimi-8293/

 27.             Конфіскувати вкрадені Януковичем гроші за законом неможливо ― юрист// Радіо Голос Столиці

  http://newsradio.com.ua/2015_09_03/Konf-skuvati-vkraden-JAnukovichem-grosh-za-zakonom-nemozhlivo-jurist-9617/

 28.            Спеціальний закон не допоможе повернути гроші Януковича ― адвокат// Радіо Голос Столиці

  http://newsradio.com.ua/2015_09_03/Spec-alnij-zakon-ne-dopomozhe-povernuti-grosh-JAnukovicha-advokat-7377/

 29.   Створення бюро розслідувань: Порошенко хоче контролювати владну еліту — Маляр// Радіо Голос Столиці

  http://newsradio.com.ua/2015_07_15/Stvorennja-bjuro-rozsl-duvan-Poroshenko-hoche-kontroljuvati-vladnu-el-tu-Maljar-3731/

 30.    Після заочного суду над Арбузовим і Богатирьової ГПУ візьметься за Януковича – юрист// Радіо Голос Столиці

        http://newsradio.com.ua/2015_06_16/P-slja-zaochnogo-sudu-nad-Arbuzovim-Bogatirovo-GPU-v-zmetsja-za-JAnukovicha-jurist-1234/

 31.    Маляр: «Українське «ФБР» стане найбільш корумпованим органом в країні»// Радіо Голос Столиці

        http://newsradio.com.ua/2015_05_21/Maljar-Ukra-nske-FBR-stane-najb-lsh-korumpovanim-organom-v-kra-n-0377/

 32.     Закон про люстрацію став розмінною монетою в клановій боротьбі за владу — експерт// Радіо Голос Столиці

        http://newsradio.com.ua/2015_04_22/Zakon-pro-ljustrac-ju-stav-rozm-nnoju-monetoju-v-klanov-j-borotb-za-vladu-ekspert-4684/

 33.     Маляр: антикорупційний форум Саакашвілі — підготовка до створення партії Радіо Голос Столиці від 24.12.2015 http://newsradio.com.ua/2015_12_24/Maljar- antikorupc-jnij-forum-Saakashv-l-p-dgotovka-do-stvorennja-part-9315/

 34.    Справа Корбана та її вплив на ретинг Порошенка. Коментарі експертів, від 28.12.2015 Радіо Голос Столиці

  http://newsradio.com.ua/2015_12_28/Sprava-Korbana-ta-vpliv-na-rejting-Poroshenka-Komentar-ekspert-v-7108/ 

 35.    Коментар для АСН від 06.01.2016 Інтерес до проблем судів з боку МВС можна трактувати тільки як відволікання уваги від проблем поліції.

  http://asn.in.ua/ua/news/opinions/27867-interes-k-problemam-sudov-so-storony-mvd-mozhno-tr.html

 36.  Коментар для АСН від 20.01.2016. Без мантії. Автор Юлія Артамощенко.

  http://asn.in.ua/ua/news/publishing/29581-bez-mantii.html

 37. Маляр: суд має право відпустити під заставу вбивцю, а корупціонера – зобов'язаний //  27.01.2016  Радио Голос Столицы http://newsradio.com.ua/2016_01_27/Maljar-sud-ma-pravo-v-dpustiti-p-d-zastavu-vbivcju-a-korupc-onera-zobovjazanij-7438/

 38. Люди пробачать НАБУ набір співробітників для перекладання папірців — адвокат. Радио Голос Столицы 09.02.2016

  http://newsradio.com.ua/2016_02_09/Ljudi-probachat-NABU-nab-r-sp-vrob-tnik-v-dlja-perekladannja-pap-rc-v-advokat-6962/

Список публікацій у блозі на сайті журналу «Кореспондент»

 1. Інформатори чи стукачі?  https://blogs.korrespondent.net/blog/pro_users/3252043-informatory-chy-stukachi

 1. Дефіцит прісної води як причина війн (сучасних та майбутніх) 

https://blogs.korrespondent.net/blog/pro_users/3324069-defitsyt-prisnoi-vody-yak-prychyna-viin-suchasnykh-ta-maibutnikh

 1. Право народів на самовизначення? Чи прихована жага влади. https://blogs.korrespondent.net/blog/pro_users/3255497-pravo-narodiv-na-samovyznachennia-chy-prykhovana-zhaha-vlady

 1. П’ять міфів про корупцію https://blogs.korrespondent.net/blog/pro_users/3255741-5-mifiv-pro-koruptsiui

 1. Ласкаво просимо до в’язниці https://blogs.korrespondent.net/blog/pro_users/3234298-laskavo-prosymo-do-viaznytsi

6. Сторонникам смертной казни https://blogs.korrespondent.net/blog/pro_users/3243168-storonnykam-smertnoi-kazny

7.Преступление и наказание или цена нашей мести https://blogs.korrespondent.net/blog/pro_users/3230209-prestuplenye-y-nakazanye-yly-tsena-nashei-mesty

8.Украина превратилась в джунгли https://blogs.korrespondent.net/blog/pro_users/3233390-ukrayna-prevratylas-v-dzhunhly

9. Призрак безплатного высшего образования бродит по Украине https://blogs.korrespondent.net/blog/pro_users/3227090-pryzrak-besplatnoho-vyssheho-obrazovanyia-brodyt-po-ukrayne

10. Вбити за сало, або як захистити себе і не потрапити за грати.https://blogs.korrespondent.net/blog/pro_users/3225114-vbyty-za-salo-abo-yak-zakhystyty-sebe-i-ne-potrapyty-za-hraty

11. Хто відповість за аборт?https://blogs.korrespondent.net/blog/pro_users/3225003-khto-vidpovist-za-abort

12. Спасение пациента дело рук самого пациента (практические советы).https://blogs.korrespondent.net/blog/pro_users/3224339-spasenye-patsyenta-delo-ruk-samoho-patsyenta-praktycheskye-sovety

13. Хотите сократить уровень коррупции? Можете это сделать прямо сейчас  https://blogs.korrespondent.net/blog/pro_users/3217009-khotyte-sokratyt-uroven-prestupnosty-mozhete-eto-sdelat-priamo-seichas

14. Работодатель хочет проверить вас на детекторе лжи?  https://blogs.korrespondent.net/blog/pro_users/3214194-rabotodatel-khochet-proveryt-vas-na-detektore-lzhy

15. Прокуратура сдає свої останні "хлібні" повноваження. https://blogs.korrespondent.net/blog/pro_users/3211603-prokuratura-ukrainy-zdaie-svoi-ostanni-khlibni-povnovazhennia

16. Російську мову понизили у статусі? https://blogs.korrespondent.net/blog/pro_users/3213296-rosiisku-movu-ponyzyly-u-statusi

17. Дякую за мовний закон https://blogs.korrespondent.net/blog/pro_users/3236082-diakuui-za-movnyi-zakon