fbpx
 1. Руда Г.В.(Маляр Г.В.) Державний тероризм / Г.В. Руда // Проблеми державного будівництва в Україні. Збірник наукових праць професорсько-викладацького складу кафедр правових дисциплін. – Випуск 8. – К.: 2002. КиМУ, – 2002. – С.46–52.
 2. Руда Г.В. (Маляр Г.В.)Політичний тероризм як прояв сучасного міждержавного протистояння в умовах нового світового порядку / Г.В. Руда // Актуальні проблеми політики: зб. наук. праць / голов. ред. С.В. Ківалов. – О.: Юридична література, 2003.
 3. Руда Г.В. (Маляр Г.В.) Місце політичної кримінології в загальній теорії кримінологічної  науки  / Г.В. Руда // Міжнародне право і національне законодавство. Збірник наукових праць професорсько-викладацького складу кафедр правових дисциплін. Випуск 4. – К.: КиМУ, 2005. – С.170–177.
 4. Маляр Г.В. Доступ до природних ресурсів як причина розв’язання агресивних війн / Г.В. Маляр // Підприємництво, господарство, право. – 2008. № 9. – С.146–150.
 5. Маляр Г.В. Посягання на територіальну цілісність держави як політичний злочин в сфері      зовнішньої  і внутрішньої політики / Г.В. Маляр  // Підприємництво, господарство, право.  – 2008. – № 10. – С.99–103.
 6. Маляр Г.В. Сучасні підходи до класифікації політичних злочинців / Г.В. Маляр // Право і суспільство. – 2009. – № 4. – С.101–107. Маляр Г.В. Проблеми дослідження електоральної злочинності / Г.В. Маляр // Наше право. –2009. – №4, ч.2. – С.96–99.
 7. Руда Г.В. Що до визначення поняття політичного злочину / Г.В. Руда // Актуальні проблеми вдосконалення національного законодавства України: Матеріали науково-практичної конференції присвяченої 10й річниці незалежності України. 25 – 26 квітня 2001 р. – К.: КиМУ, 2001. – Випуск 7. – 148с. – С. 58–62.
 8. Руда Г.В. Політика як об’єкт кримінологічного дослідження / Г.В. Руда // Шляхи євроінтеграції України: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. 17 – 18 квітня 2004 р. – К.: КиМУ, 2004. Випуск 8. – 678 с. – С. 266–273.
 9. Руда Г.В. Політична кримінологія як галузь кримінологічної науки / Г.В. Руда // Україна на шляху до європейської спільноти в умовах Помаранчевої революції: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. 19 – 20 лютого 2005 р. – К.: КиМУ, 2005. – 340 с. – С. 306-307.
 10. Маляр Г.В. Проблема посягання на територіальну цілісність: кримінологічний аспект / Г.В. Маляр // Проблеми державного будівництва в Україні: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. 20-21 лютого 2010 р. – К.: КиМУ, 2009. – 219 с. – С. 175
 11. Маляр Г.В. Щодо поняття тоталітарної злочинності у контексті феномена політичної злочинності: теоретичний аспект / Г.В. Маляр //Проблеми національної державності: матеріали Міжнародної наукової конференції памяті доктора юридичних наук, професора Стрєльцова Льва Михайловича (1918-1979) (ОНУ ім.. І.І. Мечнікова, 26 березня 2010 р.), / М-во освіти і науки України; Одес. Нац. Ун-т ім.. І.І. Мечникова; уклад.: Є.Л. Стрєльцов, І.С. Доброход ; за заг. Ред.. Є.Л. Стрєльцова. – Одеса :  Астроприн, 2010. – 272 с. – С. 184-187.
 12. Маляр Г.В. Проблема посягання на територіальну цілісність: кримінологічний аспект / Г.В. Маляр // Проблеми державного будівництва в Україні: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. 20-21 лютого 2010 р. – К.: Київський міжнародний університет, 2009.
 13. Маляр Г.В. Тоталітарна злочинність як вид політичної злочинності (кримінологічний аспект). Захист прав людини: міжнародний та національний аспекти: Монографія / за заг. ред. к.ю.н. А.А. Телестакової – Київ : КиМУ, 2010. – 201с. – С.171-184.
 14. Маляр Г.В. Місце митної служби в системі реалізації національної антикорупційної політики / Г.В. Маляр // Форум права. – 2011. – № 2. – С. 564–567 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-2/11mgvnap.pdf     
 15. Маляр Г.В. Щодо поняття політичної корупції / Г.В. Маляр // Митна справа. – 2011.  –  № 5 (Ч. 2) – С. 106–111. 
 16. Маляр Г.В. Створення дієвих механізмів боротьби з корупцією як одна з цілей реформування митної служби України / Г.В. Маляр // Вісник Академії адвокатури України. – К.: видавничий центр Академії адвокатури України, 2011. – № 2 (21). С.79 –84.
 17. Маляр Г.В. Антикорупційні заходи в концепції реформування митної служби «Обличчям до людей» / Г.В. Маляр // Теоретичні та прикладні проблеми криміналь­ного права України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Луганськ, 20    – 21 травн. 2011 р. / редкол. : Г.Є. Болдарь, А.О. Данилевський, О.О. Дудоров та ін.; МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. –  Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Ді­доренка, 2011. –  600 с. – С. 315–318.
 18. Маляр Г.В. Протидія та запобігання корупції в митних органах як складова реформування митної служби України / Г.В. Маляр // Простір і час сучасної науки. Матеріали сьомої Міжнародної науково-практична інтернет-конференції 19-21 квітня 2011 р. – К. : ТОВ «ТК Меганом», 2011. – 96 с. – Ч. 5. – С. 73–76.
 19. Маляр Г.В. Приведення до європейських стандартів вітчизняного антикорупційного законодавства / Г.В. Маляр // Сьомі юридичні читання: матеріали Міжнародної наукової конференції 19-20 травня 2011 року. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. – 643 с.  – С. 314–317.
 20. Маляр Г.В. Актуальні проблеми міжнародної співпраці України у боротьбі з корупцією / Г.В. Маляр // Формування парадигми багатосторонніх економічних відносин в рамках ініціатив Східного партнерства / Збірник матеріалів XIV Міжнародної науково-практичної конференції 27 травня 2011 р. – К. : УДУФМТ, 2011. – 438 с. – С. 389–392
 21. Маляр Г.В. Захист прав «інформаторів» як антикорупційний захід / Г.В. Маляр // Кримінальний кодекс України: 10 років очікувань: тези доповідей та повідомлень учасників Міжнародного симпозіуму, 23–24 вересня 2011 р. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2011. – 492 с. – С. 246–249.
 22. Маляр Г.В. Проблемні аспекти реалізації захисту прав осіб, які повідомляють інформацію про корупційні правопорушення / Г.В. Маляр // Здійснення конвенції Організації Об’єднаних Націй проти корупції – оцінка громадянського суспільства/ Комітет Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією. – К. ФОП Москаленко О.М., 2011. – 68 с. – С. 63–68.
 23. Маляр Г.В. Соціально-політичні конфлікти як детермінанти політичної злочинності / Г.В. Маляр // Митна справа № 1(73) 2011, частина 2. – С. 295–300. 
 24. Маляр Г.В., Музика А.А. Щодо поняття політичного злочину /А.А. Музика Г.В. Маляр // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник науко­вих праць [Редкол. Л. М. Давиденко, Т. А. Денисова, О. М. Джу­жа та ін.]. – Харків : Золота миля, 2011. – 216 с. – С. 166 
 25. Маляр Г.В. Сучасні прояви політичного тероризму (кримінологічний аспект) / Г.В. Маляр // Часопис Академії адвокатури України № 11(2) 2011. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://aau.edu.ua/e-journal/2011-2/11mgvtka.pdf 
 26. Маляр Г.В. Щодо поняття тоталітарної злочинності у контексті феномена політичної злочинності: теоретичний аспект / Г.В. Маляр // Правові засоби забезпечення та захисту прав людини: вітчизняний та зарубіжний досвід: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції науковців, викладачів, аспірантів, студентів. Книга м. Луганськ, 21–22 квітня 2011 р. / За ред. проф. Л.І. Лазор. – Луганськ: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 2011. – 392 с. С. 234–236.
 27. Музыка А.А., Маляр А.В. Эволюция подходов к определению понятия политического преступления // Уголовное право: стратегия развития в ХХІ веке. Мат. 9-ой Межд. науч. –практ. конф. – М.: Проспект, С. 147-153. Г. Москва 26–27 января 2012 г.
 28. Маляр Г.В. Проблеми реалізації положень Конвенції ООН проти корупції щодо захисту осіб, які повідомляють інформацію про корупційні злочини / Г.В. Маляр // Протиправна поведінка: погляд крізь призму юридичної науки: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції / за заг. Ред. І.Г. Богатирьова. – Ніжин : Видавець ПП Лисенко, 2012. – 200 с. – С. 105–107.
 29. Маляр Г.В. Деякі організаційно-правові аспекти боротьби з корупцією у вищих органах державної влади /Г.В. Маляр/ Rozvoy nauk humanistycznych: Materialy miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji, 27.02.2012–29.02.2012 – Poznan,2012. – 120 str. – S.96–99.
 30. Маляр Г.В. Деякі питання застосування норм щодо спеціальних правових наслідків вчинення корупційного правопорушення /Г.В. Маляр// Теоретичні та прикладні проблеми сучасного кримінального права : матеріали ІІ міжнар. наук.-практич. Конф., м. Луганськ, 19 – 20 квітн. 2012 р. / Упорядник.: Є.О. Письменський, Ю.Г. Старовойтова; МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2012. – 624с. – С. 296–299.
 31. Маляр Г.В. Щодо критеріїв відмежування корупційних злочинів від інших за Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції» /Г.В. Маляр// Актуальні проблеми кримінального права, процесу та криміналістики : Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 95-річчю з дня народження професора М.В. Салтевського (м. Одеса, 2 листопада 2012 року). – Одеса : Фенікс 2012. – 525 с. – С. 121–123.
 32. Маляр Г.В. Кримінально-правовий потенціал криміналізації корупційних діянь /Г.В. Маляр// Кримінальний кодекс України: 10 років очікувань: тези доповідей та повідомлень учасників Міжнародного симпозіуму, 21–22 вересня 2012 р. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. – 476 с. – С. 361–364.
 33. Маляр Г.В. Щодо необхідності створення окремого антикорупційного органу /Г.В. Маляр// Людина, суспільство, держава: публічно-правовий аспект : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «VIII Прибузькі юридичні читання», 23–24 листопада 2012 року / Відп. ред. д-р юрид. наук, доц. О.В. Козаченко. – Миколаїв : Іліон, 2012. – 344 с. – С. 173–175.
 34. Маляр А.В. Место уголовно-правового запрета в комплексе мер по борьбе с коррупцией / А.В. Маляр/ Уголовное право: Стратегия развития в ХХІ веке: материалы Х международной научно-практической конференции (24–25 января 2013 г.). – Москва: Проспект, 2013. – 424 с. – С. 371–374.
 35. Кіркач Д., Маляр Г.В. Ціна звільнення з органів / Д. Кіркач, Г.В. Маляр // Комментарии: Луганск 11.02.2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lugansk.comments.ua/article/2013/02/11/154858.html
 36. Маляр Г.В. Помилування мовою закону / Г.В. Маляр// Українська правда від 08.04.12 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/columns/2013/04/8/6987682/ Маляр А.В. Усунення корупціогенних чинників у нормах, що регулюють надання безоплатної вищої освіти / А.В. Маляр/  Політика в сфері боротьби зі злочинністю [текст] : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (1-2 березня 2013 року, м. Івано-Франківськ). – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2012. – 307 с. – С. 271–274.
 37. Умланд Андреас, Маляр Анна Почему нужно и как можно освободить Тимошенко // Зеркало недели, № 15(122) от 20-20 апреля 2013 г. – С.6. https://zn.ua/internal/pochemu-nuzhno-i-kak-mozhno-osvobodit-timoshenko-_.html   // Геополитика 05.01.2013[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.geopolitika.lt/?artc=6020
 38. Маляр Г.В. Перевірте свідоцтво про народження вашої дитини // Вечірній Київ, № 28(19055) від 18 липня 2013 р. – С. 8.
 39. Маляр Г.В. Норми кримінального кодексу провокують корупцію /Г.В. Маляр// Українська правда 08.2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/columns/2013/08/5/6995453/ Перепечатали: // Юридичний вісник України №32 (945), 10-16 серпня 2013р., С. 13
 40. Маляр Г.В. Ваше здоров’я у ваших руках /Г.В. Маляр // Вечірній Київ, № 31(19058) від 8 серпня 2013 р. – С. 8.
 41. Маляр Г.В. Чому довічно ув’язнених в Україні більше аніж у Росії /Г.В. Маляр// Тиждень 13.08.2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://tyzhden.ua/Society/86904  Перепечатали: Україна кримінальна 22.08.2013 http://cripo.com.ua/?sect_id=3&aid=160983   
 42. Маляр Г.В. Хто припинить війну на дорогах України? / Г.В. Маляр// Українська правда 03.09.2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/columns/2013/09/3/6997080/ 
 43. Маляр Г.В. Як грамотно укласти шлюбний контракт/Г.В. Маляр //  Вечірній Київ,.№ 36(19064) від 12 вересня 2013 р. – С. 6.
 44. Маляр Г.В. Позбавлення депутатського мандату – новела вітчизняного законодавства/ Г.В. Маляр// Українська правда 13.09.2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/columns/2013/09/13/6997894/
 45. Маляр Г.В. Легітимні перспективи у мирних протестів / Г.В. Маляр// Тиждень, від 3 грудня 2013[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://tyzhden.ua/Columns/50/95632
 46. Маляр Г.В. Правова оцінка злочину залежить від того, хто зараз при владі /Г.В. Маляр// сайт TVi [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://blogs.tvi.ua/2013/12/03/pravova_ocinka_zlochynu_zalezhyt_vid_toho_khto_zaraz_pry_vladi
 47. Маляр Г.В. Мільйон не розгонять і не затримають /Г.В. Маляр// сайт  TVi [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://blogs.tvi.ua/2013/11/29/milyon_ne_rozhonyat_i_ne_zatrymayut
 48. Маляр Г.В. Гарантії незалежності суддів по-українськи. Нариси до законопроекту/ Г.В. Маляр // Українська правда 04.11.2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www.pravda.com.ua/rus/columns/2013/11/4/7001362/
 49. Маляр Г.В. Що посієш, те й пожнеш або зворотня сторона узурпації влади / Г.В. Маляр // Лівий берег 05.12.2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:      http://blogs.lb.ua/hanna_malyar/244554_shcho_posiiesh_y_pozhnesh_abo_zvorotniy.html
 50. Маляр Г. Співвідношення понять «корупційне правопорушення» та «корупція» в Законі України «Про засади запобігання і протидії корупції» / Г.В. Маляр/ Духовні засади сучасного правогенезису : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «ІХ Прибузькі юридичні читання», 29-30 листопада 2013 року. – Миколаїв : Іліон, 2013. – 298 с. – С. 211–212.
 51. Маляр Г.В. Причини «криміналізації» новин у вітчизняних ЗМІ / Г.В. Маляр// Українська правда від 14.11.2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/columns/2013/11/14/7002099/ Передрукували: Телекритика від 15.11.13 http://www.telekritika.ua/daidzhest/2013-11-15/87588   
 52. Маляр Г.В. Використання детектора брехні в Україні – про що мовчить закон / Г.В. Маляр// Українська правда від 23.09.2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/rus/columns/2013/09/23/6998462/
 53.     Маляр Г.В. Шість правових способів звільнити Юлію Тимошенко / Г.В. Маляр/ Тиждень від 3 грудня 2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://tyzhden.ua/Columns/50/95632http://tyzhden.ua/Columns/50/91079
 54. Маляр Г. Поради любителям полунички та чужих таємниць / Г.В. Маляр// Українська правда від 02.01.2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/columns/2014/01/2/7008737/
 55.    Маляр Г.В. Москва, Кремль, Громико та право на мирні зібрання / Г.В. Маляр// Українська правда від 14.01.2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/columns/2014/01/14/7009544/
 56. Маляр Г.В. У політичних конфліктів власні закони / Г.В. Маляр// Українська правда від 28.01.2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/columns/2014/01/28/7011629/
 57. Маляр Г.В. Від кримінальної свідомості до кримінальної держави / Г.В. Маляр// Українська правда від 05.02.2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/columns/2014/02/5/7012734/
 58. Маляр Г.В. Янукович не вийшов з порочного злочинного кола / Г.В. Маляр/ Тиждень від 01 березня 2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://tyzhden.ua/Columns/50/103665
 59. Маляр Г.В. Правовий режим воєнного часу / Г.В. Маляр/ Тиждень від 2 березня 2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://tyzhden.ua/Politics/103753
 60. Маляр Г.В. Які домовленості порушила Росія своїми діями в Криму/ Г.В. Маляр/ Форбс від 3 березня 2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://forbes.ua/ua/opinions/1366453-yaki-domovlenosti-porushila-rosiya-svoyimi-diyami-v-krimu
 61. Маляр Г., Мишко С., Коваль І. Навіщо Україні потрібно повернути статус ядерної держави / Г.В. Маляр/ Форбс від 20 березня 2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://forbes.ua/ua/nation/1367632-navishcho-ukrayini-potribno-povernuti-status-yadernoyi-derzhavi
 62. Маляр Г.В. Глухий кут «ядерного клубу» /Г.В. Маляр// сайт TVi [Електронний ресурс]. – Режим доступу:   http://blogs.tvi.ua/2014/03/18/hlukhyy_kut_yadernoho_klubu
 63. Маляр Г.В. Відкриті питання у справі Музичка / Г.В. Маляр/ Тиждень від 2 березня 2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://tyzhden.ua/Columns/50/105837
 64. Маляр Г.В. Правова культура люстрації // Українська правда від 10.04.2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/columns/2014/04/10/7021756/
 65. Маляр Г.В. Пристрасті довкола люстрації /Г.В. Маляр// Радіо Свобода від 10.04.2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www.radiosvoboda.org/content/article/25328564.html
 66.    Маляр Г.В. Чому потрібно голосувати не за рейтинги, а за власні переконання. / Г.В. Маляр// Українська правда від 21.05.2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/columns/2014/05/21/7025997/
 67.     Маляр Г.В. Тероризм чи війна? / Г.В. Маляр// Українська правда від 16.06.2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:       http://www.pravda.com.ua/columns/2014/06/16/7029138/
 68.    Маляр Г.В. Кому вигідно війну називати тероризмом? / Г.В. Маляр// Українська правда від 16.06.2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/articles/2014/07/17/7032125/
 69.   Маляр Г.В. Що робити з Майданом? / Г.В. Маляр// Українська правда від 31.07.2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/columns/2014/07/31/7033559/
 70. Маляр Г.В. Хто легалізує добровольців? / Г.В. Маляр// Українська правда від 19.08.2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www.pravda.com.ua/columns/2014/08/19/7035223/
 71. Маляр Г.В. Українці – не худоба, панове президенти. / Г.В. Маляр// Українська правда від 19.08.2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.pravda.com.ua/columns/2014/08/26/7035771/
 72. Маляр Г.В. Юридична нікчемність перемир’я. / Г.В. Маляр// Українська правда від 08.09.2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступуhttp://www.pravda.com.ua/columns/2014/09/8/7037039/
 73. Маляр Г.В. Чи може журналіст або комбат бути депутатом? / Г.В. Маляр// Українська правда від 17.09.2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/columns/2014/09/17/7038018/
 74.   Маляр Г.В. Маніпуляція «миром» вбиває державність / Г.В. Маляр// Українська правда від 24.09.2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/columns/2014/09/24/7038655/
 75. Маляр Г.В. Ціна політичної амністії  / Г.В. Маляр// Українська правда від 02.10.2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/columns/2014/10/2/7039480/
 76.    Маляр Г.В. Чому затягується суд про заборону КПУ? / Г.В. Маляр// Радіо Свобода від 02.10.2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.radiosvoboda.org/content/article/26617056.html
 77. Маляр Г.В. Сміттєві бачки як останнє попередження / Г.В. Маляр// Українська правда від 10.10.2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/columns/2014/10/10/7040266/
 78. Маляр Г.В. Мажоритарка не винна  / Г.В. Маляр// Українська правда від 29.10.2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/columns/2014/10/29/7042568/
 79. Маляр Г.В. Як прожити депутату на п’ять тисяч / Г.В. Маляр// Радіо Свобода від 30.10.2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.radiosvoboda.org/content/article/26666543.html
 80. Маляр Г.В. Пророцтво по «виборах» в ДНР/ЛНР   / Г.В. Маляр// Українська правда від 03.11.2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/columns/2014/11/3/7043020/
 81. Маляр Г.В. Люстратори підклали Україні міну  / Г.В. Маляр// Українська правда від 10.11.2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/columns/2014/11/10/7043780/ 
 82. Маляр Г.В. Правова культура люстрації / Г.В. Маляр// Українська правда від 10.04.2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.pravda.com.ua/columns/2014/04/10/7021756/
 83. Маляр Г.В. Пристрасті довкола люстрації / Г.В. Маляр// Радіо Свобода від 10.04.2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.radiosvoboda.org/a/25328564.html
 84. Маляр Г.В. Мовний фактор безпеки / Г.В. Маляр// Українська правда від 28.11.2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www.pravda.com.ua/columns/2014/11/28/7045346
 85.   Маляр Г.В. Герої своїм життям заклали національну ідею/ Г.В. Маляр// Сайт TVI блог 21.11.2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://blogs.tvi.ua/2014/11/21/heroyi_svoyim_zhyttyam_zaklaly_nacionalnu_ideyu
 86.   Маляр Г.В. Бандитам тюрми / Г.В. Маляр// Сайт TVI блог 04.12.2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://blogs.tvi.ua/2014/12/04/bandytam_tyurmy
 87. Маляр Г.В. Іноземці в уряді – досвід проти менталітету / Г.В. Маляр// Українська правда від 02.12.2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/columns/2014/12/2/7046101/ 
 88. Маляр Г.В. Мінські зустрічі як останє китайське попередження / Г.В. Маляр// Українська правда від 09.12.2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/columns/2014/12/9/7046889/ 
 89. Маляр Г.В. Венеціанська комісія врятувала люстрацію / Г.В. Маляр// Українська правда від 18.12.2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/columns/2014/12/18/7052480/  
 90.   Маляр Г.В. Чи правомірна мобілізація? / Г.В. Маляр// Українська правда від 30.12.2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/columns/2014/12/30/7053694/  
 91. Маляр Г.В. Хто відповість за Кобзона в ефірі? / Г.В. Маляр// Українська правда від 06.01.2015 [Електронний ресурс]. – Режим  доступу:   http://www.pravda.com.ua/columns/2015/01/6/7054261/       
 92.     Маляр Г.В. Що ви повинні знати про мобілізацію / Г.В. Маляр// Українська правда від 19.01.2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/articles/2015/01/19/7055564/
 93. Маляр Г.В. Пристрасті довкола проплачених мітингів /Г.В. Маляр// Українська правда від 16.03.2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/columns/2015/03/16/7061635/  
 94. Маляр Г.В. Свобода язика від мозку – це не свобода слова /Г.В. Маляр// Українська правда від 10.02.2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/columns/2015/02/10/7058042/ 
 95. Маляр Г.В. Що потрібно знати про воєнний стан /Г.В. Маляр// Українська правда від 16.02.2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/columns/2015/02/16/7058705/  
 96. Маляр Г.В. Командирам дозволять стріляти в підлеглих? /Г.В. Маляр// Українська правда від 03.02.2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www.pravda.com.ua/columns/2015/02/3/7057305/  
 97. Маляр Г.В. Рік після «референдумів». Чи покарані винні? /Г.В. Маляр// Українська правда від 14.05.2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/columns/2015/05/14/7067783/ 
 98.   Маляр Г.В. Не всі колишні злочинці однаково корисні для АТО /Г.В. Маляр// Українська правда від 22.06.2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:   http://www.pravda.com.ua/columns/2015/06/22/7072016/ 
 99.   Маляр Г.В. Нові старі маневри з Конституціє та особливим статусом /Г.В. Маляр// Українська правда від 21.07.2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/columns/2015/07/21/7075173/ 
 100.   Маляр Г.В. Від Кобзона до Повалій. Що зміилось? /Г.В. Маляр// Українська правда від 26.08.2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/columns/2015/08/26/7079019/ 
 101. Маляр Г.В. Законотворці спішать на допомогу власникам борделів /Г.В. Маляр// Українська правда від 09.10.2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:   http://www.pravda.com.ua/columns/2015/10/9/7083964/  
 102. Маляр Г.В. День за два, або закон під Пукача /Г.В. Маляр// Українська правда від 09.10.2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/columns/2015/12/24/7093560/ 
 103. Інтерв’ю для Газети по-українськи 12.01.2016 "Чоловік довів до самогубства вісьмох дівчат. Його затримали, а покарати не можуть"  Режим доступу: http://gazeta.ua/articles/scandals-newspaper/_colovik-doviv-do-samogubstva-vismoh-divchat-jogo-zatrimali-a-pokarati-ne-mozhut/670666 
 104. Маляр Г.В. Спецконфіскація: черговий трюк чи юридичне невігластво законотворців? /Г.В. Маляр// Українська правда від 22.03.2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/columns/2016/04/21/7106236/ 
 105. Маляр Г.В. Подвійне громадянство – чи переважать національні інтереси України? /Г.В. Маляр// Українська правда від 21.04.2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/columns/2016/04/21/7106236/ 
 106. Маляр Г.В. Фальшива люстрація /Г.В. Маляр// Українська правда від 14.06.2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/columns/2016/06/14/7111719/ 
 107. Маляр Г.В. Фатальна обережність України та її наслідки у справі збитого МН17 /Г.В. Маляр// Українська правда від 04.10.2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.pravda.com.ua/columns/2016/10/4/7122563/
 108.   Маляр Г.В. Пастка мирних ініціатив та мирних планів /Г.В. Маляр// Українська правда від 13.10.2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.pravda.com.ua/columns/2017/01/13/7132125/ 
 109. Маляр Г.В. Закон про реінтеграцію – багато галасу з нічого/Г.В. Маляр// Українська правда від 05.10.2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.pravda.com.ua/columns/2017/10/5/7157432/
 110. Маляр Г.В. Чи містять «плівки Саакашвілі» докази злочину? /Г.В. Маляр// Українська правда від 06.12.2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.pravda.com.ua/columns/2017/12/6/7164508/
 111. Маляр Г.В. Імпічмент: як маніпулюють думкою суспільства /Г.В. Маляр// Українська правда від 18.12.2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.pravda.com.ua/columns/2017/12/18/7165906/
 112. Маляр Г.В. Охорона громадського порядку як тест для поліції та суспільства /Г.В. Маляр// Українська правда від 31.01.2018 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.pravda.com.ua/columns/2018/01/31/7170109/
 113. Маляр Г.В. Фатальні помилки та верхівка айсбергу. Політичні та юридичні аспекти справи Савченко /Г.В. Маляр// Обозрєватєль від 26.03.2018 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.obozrevatel.com/ukr/crime/politichni-ta-yuridichni-aspekti-spravi-savchenko.htm
 114. Маляр Г. В. Особливості юридичної кваліфікації міжнародного збройного конфлікту в Україні /Г.В. Маляр// Економіко-правові та управлінські аспекти розвитку суспільства: молодіжний погляд : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (1 листопада 2019, Дніпро). – У 2-х ч. Ч. 1. – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2019. − 471 с. – С.392–394. https://drive.google.com/drive/folders/1DNK0KIAR3wcO8gIm3wwn7pGQqDJV2lQv 
 115. Маляр Г.В. У прийнятій редакції закон "про кастрацію педофілів" зашкодить жертвам /Г.В. Маляр// Українська правда від 12.07.2019 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://life.pravda.com.ua/columns/2019/07/12/237531/
 116. Маляр Г.В. "Капкан Штайнмайєра" або ціна миру для України/Г.В. Маляр// Українська правда від 03.10.2019 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.pravda.com.ua/columns/2019/10/3/7228059/ 
 117. Маляр Г.В. "Чим може обернутись для Зеленського справа  Софії Федини та Марусі Звіробій» /Г.В. Маляр// Українська правда від 18.02.2020 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  https://www.pravda.com.ua/articles/2020/02/18/7240800/  
 118. Маляр Г.В. Особливості кваліфікації агресивної війни і терористичних злочинів у контексті подій у Криму на сході України / Г.В. Маляр // Слово Національної школи суддів України – № 3 (28) 2019  –192 с.  – С. 99–112 . [Електронний ресурс]. – Режим доступу: збірка http://slovo.nsj.gov.ua/images/pdf/2019_3_28/NSJ3_219.pdf  стаття http://slovo.nsj.gov.ua/images/pdf/2019_3_28/Maliar%20A.%20Osoblyvosti%20kvalifikaciii.pdf 
 119. Маляр Г.В. Аналіз вітчизняного законодавства та судової практики щодо притягнення до кримінальної відповідальності за підготовку, розв’язування та ведення агресивної війни.  – Київ, 2020. Центр громадянських свобод. – 40 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:https://ccl.org.ua/reports/analiz-zakonodavstva-ta-sudovoi-praktyky-shchodo-prytiahnennia-do-vidpovidal-nosti-za-rozv-iazuvannia-ta-vedennia-ahresyvnoi-viyny/?fbclid=IwAR0iVayGeKt_Dd59X0dlqhdqbQWjhglttry1pXPSGtcAXVyb4_KvoA256Ow   
 120. Маляр Г.В. Використання соціальних медіа у воєнних конфліктах. Комунікативні стратегії інформаційного суспільства: лінгвістика, право, інформаційна безпека : Матеріали ХІІ Всеукраїнської наукової конференції молодих учених студентів та курсантів.  У 2-х ч. Ч.2. - Київ : Національна академія Служби безпеки України, 2021. - 212 с.  - С. 102-107